03:42 EDT Thứ hai, 18/06/2018

Bộ TTHC Chi Tiết

Liên kết

Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về TTHC
Website Kien Giang
Cong bao dien tu Kien Giang
Quyết định công bố thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 215

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1471095

Trang nhất » Danh Mục » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Hoạt động KSTTHC

Thông tin, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018

Thứ tư - 02/05/2018 20:34
Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/3/2018 Thông tin, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:         /KH-UBND
Kiên Giang, ngày        tháng    năm 2018

 
KẾ HOẠCH
Thông tin, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018
 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
Thực hiện Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói chung và công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Kiên Giangnói riêng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể trong công tác tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.
- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương. Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính với thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa, mục tiêu của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; mọi tầng lớp nhân dân ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc thực hiện thủ tục hành chính, để huy động tối đa mọi nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Vinh danh các điển hình thành công, cũng như phê phán những biểu hiện tiêu cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác.
II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
1. Thông tin tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng và mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với sự phát triển của tỉnh:
- Tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh với những đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh và với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính;
- Tuyên truyền về quyết tâm chính trị cũng như sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh trong việc đẩy mạnh công tác KSTTHC và kết quả triển khai nhiệm vụ công tác của các đơn vị, của tỉnh trong năm kế hoạch;
- Tuyên truyền về nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức liên quan và toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác KSTTHC;
- Tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình hay trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính;
- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch,   công chứng v.v...;
- Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
2. Thông tin, tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); xây dựng các đề án liên thông; các mô hình trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh:
- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như trong đời sống xã hội;
- Tuyên truyền về chính quyền điện tử; về các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả, điển hình cho các cơ quan thuộc các cấp; về các giải pháp, các điển hình thành công ứng dụng CNTT trong các đơn vị khi giải quyết thủ tục hành chính.
- Tuyên truyền về các sự kiện nổi bật, các hội thảo, hội nghị, các giải thưởng về công tác kiểm soát thủ tục hành chính;
- Tuyên truyền về các nội dung khác phù hợp với quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và tình hình phát triển chung của tỉnh.
III. PHƯƠNG THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
1. Phương thức
a) Thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; Báo Kiên Giang; Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị;
b) Về chuyên trang cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử:
Thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;
Cung cấp các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về kiểm soát thủ tục hành chính; đăng tải ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định thủ tục hành chính và kết quả trả lời của các cơ quan hành chính nhà nước.
2. Hình thức thực hiện
Công tác thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính cần được triển khai liên tục, đồng bộ, bằng nhiều phương thức, hình thức, loại hình, sinh động, phong phú, thiết thực, kịp thời, cụ thể như sau:
- Có các bài viết, phóng sự, tin tức, ảnh về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên đề về kiểm soát thủ tục hành chính và về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Sử dụng hình thức tọa đàm, phóng sự, đối thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền;
Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập huấn để quán triệt tinh thần và hướng dẫn về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ công tác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Về kinh phí:
Kinh phí thông tin, tuyên truyền tại cấp tỉnh được cân đối từ nguồn kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính trong dự toán ngân sách hằng năm của tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền trong dự toán ngân sách hằng năm gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:
a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:
Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và niêm yết công khai nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Kinh phí thông tin, tuyên truyền tại cấp huyện, cấp xã được bố trí trong dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã theo quy định.
b) Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tiếp tục duy trì chuyên mục để đưa tin, bài về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng thể loại, hình thức, loại hình tuyên truyền đảm bảo dễ hiểu, thông tin rộng rãi về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong toàn xã hội.
Kịp thời đưa tin biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; tích cực phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu với thời lượng thích hợp, tránh tình trạng chỉ có nội dung khen ngợi.
c) Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền hàng năm trình UBND tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh trực tiếp về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC- Văn phòng Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Kiên Giang;
- Đài PHTH Kiên Giang;
- LĐVP, Phòng KSTTHC;
- Đ/c Nguyên – P.KTTH;
- Lưu: VT, vvtu (01b).
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn